image banner
THÔNG BÁO
Đăng nhập
Cơ cấu tổ chức

I. Ban lãnh đạo:

1. Ông:  Tôn Thiện Phương
Chức vụ: Viện trưởng
Số điện thoại: 02383.917.222
Email: phuongtt_vksna@kiemsat.nghean.gov.vn

2. Ông:  Phan Quý Hương
Chức vụ: Phó Viện trưởng
Số điện thoại: 0388.682.555
Email: pqhuong_vksna@kiemsat.nghean.gov.vn

3. Bà: Dương Thị Liên
Chức vụ: Phó Viện trưởng
Số điện thoại: 02383.841.997
Email: duonglien@kiemsat.nghean.gov.vn

4. Ông: Hồ Sỹ Cấp
Chức vụ: Phó Viện trưởng
Số điện thoại: 02383.999.222
Email: hscap_vksna@kiemsat.nghean.gov.vn
          
II. Văn phòng:

1. Ông: Trần Mai Châu
Chức vụ: Chánh Văn phòng                       
Số điện thoại: 02383.842.888
Email: chauvksna@gmail.com

2. Ông:  Phạm Mạnh Hùng
Chức vụ: Phó văn phòng tổng hợp
Số điện thoại: 02383.560.067
Email: vanphong_vksna@kiemsat.nghean.gov.vn

III. Các phòng:

1. Phòng 1
Số điện thoại: 02383.833.336

2. Phòng 2
Số điện thoại: 02383.844.769

3. Phòng 3
Số điện thoại: 02383.849.001

4. Phòng 7
Số điện thoại: 02383.521.206

5. Phòng 8
Số điện thoại: 02383.521.225

6. Phòng 9
Số điện thoại: 02383.521.208

7. Phòng 10
Số điện thoại: 02383.840.335

8. Phòng 11
Số điện thoại: 02383.521.207

9. Phòng 12
Số điện thoại: 02383.594.351

10. Phòng 15
Số điện thoại: 02383.521.226

11. Thanh tra VKSND Tỉnh
Số điện thoại: 02383.592.567

 12. Văn phòng (Tổng hợp)

Số điện thoại: 02383.560.067

13. Thống kê

 Số điện thoại: 02383.599718

14. Văn thư
Số điện thoại: 02383.844.794