image banner
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng (24/09/2020 08:44 AM)
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng (24/09/2020 08:44 AM)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Chi bộ là gốc rễ của Đảng...”; “Chi bộ là đồn lũy của Đảng,... là sợi dây chuyền để liên hệ Đảng với quần chúng... Các chi bộ mạnh tức là Đảng mạnh”. “Mỗi chi bộ của Đảng phải là một hạt nhân lãnh đạo quần chúng ở cơ sở... Mỗi cấp bộ của Đảng phải là một cơ quan lãnh đạo vững chắc ở địa phương, theo đúng đường lối, chính sách của Trung ương”. Thật vậy, tổ chức cơ sở Đảng nói chung và Đảng bộ, Chi bộ cơ sở cơ quan nói riêng có vai trò rất to lớn trong việc đưa chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống. Hiện nay, với sự phát triển đa dạng, phong phú nhưng cũng rất phức tạp của đời sống - xã hội cùng nhiều luồng thông tin trái chiều cộng với sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch thì sự lãnh đạo, định hướng của tổ chức cơ sở Đảng các cấp càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, Điều 1 Quy định số 98 QĐ/TW ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư quy định: " Đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của cơ quan; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức và người lao động; xây dựng đảng bộ, chi bộ và cơ quan vững mạnh". 

Theo Quy định số 98 QĐ/TW thì Đảng bộ, Chi bộ cơ sở cơ quan có nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng; lãnh đạo công tác tư tưởng; lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, xây dựng tổ chức đảng. Trong đó, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị là một trong những nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng của công tác chuyên môn. Nếu nội dung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị bám sát nhiệm vụ chuyên môn trong từng giai đoạn sẽ định hướng cho công tác chuyên môn được thực hiện một cách kịp thời, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực tế, có nhiều tổ chức cơ sở Đảng đề ra được nội dung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn liền với công tác chuyên môn, trên cơ sở yêu cầu của nhiệm vụ chuyên môn nên đã định hướng cho hoạt động chuyên môn nâng cao chất lượng và hiệu quả, hoạt động một cách đúng đắn, phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng Nghị quyết của Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị còn chung chung, không có tính định hướng, không bám sát vào yêu cầu, nhiệm vụ chuyên môn cần tập trung chỉ đạo trong từng thời điểm, nội dung lãnh đạo chỉ mang tính hình thức, qua loa, đại khái nên không phát huy được vai trò của tổ chức cơ sở Đảng. Do đó, việc nghiên cứu để tìm ra các giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng, chúng tôi đề xuất một số giải pháp như sau:

Thứ nhất, chăm lo xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy viên:

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “cán bộ nào, phong trào ấy”.  Thật vậy, chất lượng cấp ủy phụ thuộc rất lớn vào chất lượng của từng cấp ủy viên, đặc biệt là đồng chí bí thư chi bộ. Do đó, phải lựa chọn những đảng viên vừa có năng lực, trình độ chuyên môn, nhiệt tình công tác, có triển vọng phát triển, vừa có niềm đam mê, sự nhiệt huyết với công tác xây dựng Đảng. Để lựa chọn được đội ngũ cấp ủy viên có chất lượng cấp ủy cấp trên phải xây dựng và hoàn thiện được tiêu chuẩn, điều kiện của cấp ủy viên đồng thời có cơ chế phát huy tối đa tinh thần dân chủ trong bầu cử để các cấp ủy viên được lựa chọn thực sự là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực tổ chức thực tiễn; có đạo đức, lối sống lành mạnh, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm. Đối với đảng viên giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, ngoài những tiêu chí chung của cấp ủy viên, cần quán triệt thực hiện nghiêm túc quy định Bí thư Chi bộ đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

  

  
Bên cạnh đó cũng cần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên thông qua việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, kinh nghiệm thực tiễn, kiến thức mới cho đội ngũ này. Hằng năm, cấp ủy các cấp cần có kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, kỹ năng tổ chức và điều hành chi bộ cho cấp ủy các cấp, đặc biệt là chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ; trước và sau đại hội chi bộ phải có kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ để cấp ủy viên nắm vững các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về công tác xây dựng Đảng. Thường xuyên tổ chức các cuộc thi bí thư chi bộ giỏi; tổ chức giao lưu, tọa đàm trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giữa các bí thư chi bộ trong và ngoài cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, do đội ngũ cấp ủy viên đều hoạt động kiêm nhiệm nên các cấp ủy Đảng cũng cần có chế độ, chính sách đãi ngộ thỏa đáng cho đội ngũ cấp ủy viên để nâng cao tinh thần trách nhiệm cho họ.


  Thứ hai, thực hiện tốt công tác đảng viên.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng phải coi trọng giáo dục nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vai trò sinh hoạt chi bộ, về mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ để bồi dưỡng lòng nhiệt tình và ý thức trách nhiệm của đảng viên đối với sinh hoạt chi bộ. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục để đảng viên ý thức sâu sắc ý nghĩa, tác dụng, vai trò của sinh hoạt chi bộ là hình thức lãnh đạo, xây dựng tổ chức chủ yếu ở cơ sở của Đảng. Chất lượng sinh hoạt chi bộ đóng vai trò quyết định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, thông qua sinh hoạt chi bộ, đảng viên tiếp nhận đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, thông tin thời sự chính trị, nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng thảo luận, thuyết phục, nhận nhiệm vụ, tham gia xây dựng nội bộ Đảng. Bởi vậy, tham gia đầy đủ, tích cực sinh hoạt chi bộ là nghĩa vụ và cũng là quyền lợi của mỗi đảng viên.

Mỗi chi bộ cần phải phổ biến, quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nội dung của những qui định, hướng dẫn về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để đảng viên hiểu rõ và thực hiện nghiêm túc. Ngoài ra, cần tổ chức cho đảng viên học tập nắm vững Điều lệ Đảng, các Qui định 23-QĐ/TW ngày 31-10-2007 của Bộ chính trị về “Thi hành Điều lệ Đảng và quy định về quản lý đảng viên”; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình và nguyên tắc đoàn kết, thống nhất trong sinh hoạt Đảng.

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục đảng viên tham gia đầy đủ sinh hoạt chi bộ, chi bộ phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng đối với chế độ sinh hoạt, tạo thành nề nếp, thói quen tham gia sinh hoạt chi bộ cho đội ngũ đảng viên. Xử lý nghiêm khắc những đảng viên cố tình vi phạm để giữ kỷ cương của Đảng. Thực hiện nghiêm qui định “Đảng viên bỏ sinh hoạt chi bộ 3 tháng trong năm mà không có lý do chính đáng, đã được chi bộ giáo dục mà không tiến bộ thì chi bộ xem xét, đề nghị lên cấp có thẩm quyền xóa tên trong danh sách đảng viên” trong Điều lệ Đảng.

Thứ ba, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ:

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2008 của Ban Bí thư (khóa X) và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn sinh hoạt chi bộ. Để xác định nội dung sinh hoạt phù hợp cần thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng của đảng uỷ cơ quan. Đồng thời, trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị chuyên môn trong từng thời điểm để xác định chính xác trọng tâm cần lãnh đạo.

Ngoài nội dung sinh hoạt thường xuyên (triển khai nghị quyết của cấp trên, thông tin nội bộ trong tháng, tình hình tư tưởng, công tác phát triển Đảng...) mỗi kỳ sinh hoạt, căn cứ vào hướng dẫn của cấp trên, chi bộ nên có nội dung sinh hoạt trọng tâm từng tháng, những vấn đề cần trao đổi, thảo luận ở chi bộ. Căn cứ kế hoạch và hướng dẫn của đảng ủy cơ quan, đơn vị, trước mỗi kỳ sinh hoạt, cấp ủy Chi bộ và lãnh đạo chuyên môn cần họp bàn, chuẩn bị chu đáo và chi tiết nội dung sinh hoạt chi bộ của từng kỳ họp; cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của đảng ủy vào thực tế nhiệm vụ của đơn vị.

Trong sinh hoạt phải thảo luận, tìm cách giải quyết những vấn đề cụ thể thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình và trách nhiệm của đảng viên, không sa đà vào công tác chuyên môn, không lãnh đạo, chỉ đạo lấn sân chuyên môn. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao, quản lý, theo dõi, nắm chắc tình hình tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên. Kịp thời biểu dương, động viên những đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời nhắc nhở, giúp đỡ những đảng viên còn hạn chế.

Về hình thức, phương pháp tổ chức sinh hoạt chi bộ cần áp dụng các hình thức sinh hoạt chính trị, học tập, chuyên đề một cách hợp lý, tránh sa vào hình thức, chiếu lệ, xơ cứng. Có thể áp dụng một hình thức cho một buổi sinh hoạt, nhưng cũng có thể áp dụng kết hợp nhiều hình thức cho một buổi sinh hoạt. Kinh nghiệm cho thấy cách làm khá thuận lợi, có hiệu quả nhưng lại không xơ cứng là hình thức kết hợp sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt chính trị hoặc sinh hoạt học tập: phần đầu có thông tin, báo cáo, kiểm điểm công tác tháng trước để mọi đảng viên thấy được kết quả công tác trong tháng; phần sau của chương trình sinh hoạt tập trung thảo luận những vấn đề cần khắc phục, những vấn đề mới phát sinh, vấn đề bức xúc nhất cần giải quyết theo hình thức những chuyên đề cụ thế. Khi có những nội dung đặc biệt quan trọng nên gửi tài liệu, đặt câu hỏi hoặc nêu vấn đề cần thảo luận trước cho đảng viên nghiên cứu, để khi sinh hoạt tập trung chỉ tổng hợp kết quả thảo luận và biểu quyết.


Thứ tư, duy trì nề nếp sinh hoạt chi bộ, chi ủy (cấp ủy), mở rộng dân chủ; nâng cao chất lượng điều hành sinh hoạt chi bộ.

Việc duy trì nề nếp sinh hoạt có tác động đến ý thức, thói quen sinh hoạt của đảng viên nên là căn cứ quan trọng không thể thiếu trong khi đánh giá chất lượng sinh hoạt đảng. Trên thực tế, nhiều chi bộ nhờ duy trì chế độ sinh hoạt đảng có nề nếp mà nâng cao năng lực, trình độ và trách nhiệm cấp ủy, nâng cao trình độ, ý thức Đảng, ý thức tổ chức, kỷ luật cho đảng viên.

Cần tăng cường quản lý đảng viên, nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật trong sinh hoạt chi bộ. Những đảng viên không tham gia sinh hoạt thường xuyên, thiếu tích cực, ngại phát biểu ý kiến xây dựng thì phải chỉnh đốn, nhắc nhở kịp thời. Đảng viên là cán bộ lãnh đạo và quản lý phải nêu cao ý thức trách nhiệm tham gia sinh hoạt chi bộ. Đảng viên trong chi bộ là cấp ủy cấp trên và chi ủy cần gương mẫu trong thực hiện chế độ sinh hoạt để đảng viên và cán bộ cấp dưới noi theo. Gương mẫu trong tự phê bình và phê bình, thẳng thắn, chân thành trong đấu tranh chống những quan điểm sai trái, lãng phí và những tiêu cực khác trong chi bộ. Chi bộ cần bố trí thời gian thích hợp để các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý tham gia đầy đủ các cuộc sinh hoạt.

Bên cạnh đó, cần tăng cường trách nhiệm của cấp uỷ đi đôi với việc nâng cao năng lực tổ chức điều hành của cấp uỷ, nhất là bí thư. Cấp uỷ cần quán triệt các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, phát huy dân chủ của đảng viên trong tranh luận, thảo luận, làm rõ chân lý trên tinh thần giữ vững kỷ luật, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Đồng thời, cần dự kiến các tình huống có thể xảy ra để xử lý kịp thời và đúng đắn; thực hiện một cách chu đáo chặt chẽ, khoa học qui trình tổ chức sinh hoạt, điều hành hội nghị.

 

Cấp ủy và bí thư phải nắm chắc yêu cầu, nội dung, quy trình và cách thức tổ chức điều hành sinh hoạt chi bộ đúng quy định, linh hoạt và sáng tạo. Chi ủy, trước hết đồng chí bí thư chi bộ phải chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt, đồng thời thông báo nội dung, địa điểm và thời gian sinh hoạt để đảng viên chủ động bố trí thời gian và chuẩn bị ý kiến tham gia. Trong một buổi sinh hoạt, không nên đưa ra bàn thảo quá nhiều nội dung, không sa đà vào những vấn đề ở tầm vĩ mô, những vấn đề không liên quan trực tiếp đến hoạt động của chi bộ. Các buổi sinh hoạt chi bộ phải phân công thư ký ghi chép cẩn thận, trung thực, đầy đủ ý kiến thảo luận của chi bộ. Cuối buổi chi bộ phải thông qua nghị quyết hoặc kết luận của đồng chí chủ trì. Đồng chí chủ trì và thư ký phải ký vào biên bản. Biên bản phải được lưu giữ trong sổ ghi biên bản theo qui định chung.

Trong sinh hoạt phải phát huy dân chủ, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; tự phê bình và phê bình; giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Người chủ trì cần dành thời gian thỏa đáng để đảng viên phát biểu và thể hiện chính kiến của mình, gợi mở những vấn đề thiết thực để đảng viên thảo luận, tranh luận, động viên khích lệ đảng viên nói thẳng, nói thật chính kiến của mình. Bên cạnh đó cũng cần phải thật sự công tâm, khách quan, lắng nghe ý kiến đảng viên, bình tĩnh, cầu thị khi có những ý kiến phê phán có chiều hướng nặng nề, căng thẳng. Phải tôn trọng ý kiến của đảng viên, tôn trọng đối thoại, cởi mở, chân thành, tránh áp đặt chủ quan, mất dân chủ hay dân chủ hình thức. Những vấn đề cần biểu quyết nhưng còn có ý kiến khác nhau thì phải trao đổi, thảo luận kỹ trước khi biểu quyết. Trong khi thảo luận mọi đảng viên có quyền phát biểu và thể hiện chính kiến của mình, nhưng khi Chi bộ ra nghị quyết thì phải chấp hành nghiêm chỉnh, nói và làm theo nghị quyết.


Thứ năm, duy trì sinh hoạt chuyên đề về công tác chuyên môn

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị là một trong những nội dung quan trọng của Chi bộ. Cần hiểu đúng nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ không phải là Chi bộ làm thay công tác chuyên môn mà trên cơ sở chỉ tiêu, kế hoạch được giao cũng như chương trình công tác năm của Chi bộ, căn cứ vào tình hình thực tiễn, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo ở mỗi giai đoạn, Chi bộ ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị chuyên môn trên cơ sở Nghị quyết của Chi bộ đề ra các biện pháp để triển khai thực hiện, qua đó đưa Nghị quyết của Chi bộ vào thực tiễn.

Để công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ thực sự có hiệu quả, mang tính khả thi cao, cấp ủy Chi bộ cần thường xuyên duy trì và đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên đề về công tác chuyên môn. Trước hết, cần chú trọng việc lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề phải được thảo luận và thống nhất của các đảng viên để nội dung được lựa chọn phải thực sự xuất phát từ những vướng mắc, khó khăn từ thực tiễn công tác cần được đưa ra tập thể để thảo luận, tháo gỡ chung. Tiếp theo, việc lựa chọn đảng viên xây dựng chuyên đề phải là người có nhiều kinh nghiệm thực tiễn về nội dung được lựa chọn, có khả năng tổng hợp và phân tích, đánh giá để báo cáo sinh hoạt chuyên đề về công tác chuyên môn bao quát được toàn bộ thực trạng, khó khăn, vướng mắc và đề xuất được giải pháp ban đầu để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Quá trình sinh hoạt, cấp ủy Chi bộ, trước hết là đồng chí Bí thư Chi bộ phải khơi gợi được những vấn đề cần tập trung thảo luận để định hướng cho đảng viên tập trung vào những nội dung chính là các giải pháp khắc phục.


Thứ sáu, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng theo đúng qui định của Điều lệ Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ.

Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ theo hướng vừa mở rộng dân chủ, vừa tăng cường kỷ cương, kỷ luật, khắc phục bệnh hình thức, xây dựng và thực hiện tốt qui chế làm việc của cấp ủy hoặc chi bộ theo đúng quy định tại điểm 12, Qui định số 23-QĐ/TW ngày 31/10/2007 của Bộ Chính trị về “Thi hành Điều lệ Đảng” bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn được giao. Cấp ủy, bí thư chi bộ cần tôn trọng tập thể, lắng nghe, chắt lọc thông tin từ những ý kiến khác nhau để có kết luận đúng, phục vụ có hiệu quả cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung. Cần khuyến khích đảng viên tự phê bình và phê bình nhằm tăng cường đoàn kết, nhất trí trong Đảng, giúp cho cán bộ, đảng viên thấy rõ ưu điểm để phát huy, khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa với thái độ nghiêm túc, thực sự cầu thị; không ngừng nâng cao phẩm chất cách mạng, đạo đức, lối sống, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong công tác và đời sống xã hội. Đồng thời, Chi bộ cũng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và Nghị quyết của Chi bộ, đảm bảo đảng viên thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ nhiệm vụ được phân công qua đó đưa Nghị quyết Chi bộ thực sự đi vào thực tiễn.


Thứ bảy, đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thường xuyên kiểm điểm việc thực hiện những nội dung đăng ký làm theo Bác gắn với việc khắc phục những tồn tại chỉ ra sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết trung ương 4 của đảng viên.

Tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh - hệ tư tưởng vĩ đại nhưng lại rất gần gũi, mộc mạc, được thể hiện qua các bài viết với ngôn từ giản dị, gần gũi với mọi tầng lớp nhân dân và qua các hành động thiết thực cụ thể trong đời sống hàng ngày của Bác, là khối di sản tinh thần vô giá, có giá trị thời đại và tinh thần nhân văn sâu sắc của dân tộc ta. Ngày nay, cùng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế xã hội, sự giao thoa giữa các nền kinh tế, giá trị văn hóa trong và ngoài nước đã dẫn đến sự xâm nhập của nhiều hệ tư tưởng cả tích cực lẫn tiêu cực, các thế lực thù địch không ngừng chống phá. Trong bối cảnh đó, hệ tư tưởng và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xem là kim chỉ nam cho công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác giáo dục, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, giữ vững bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên.

 

 

  Để thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần thường xuyên lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đánh giá việc khắc phục những tồn tại chỉ ra sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết trung ương 4 bằng các hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với chi bộ để các đảng viên không nhàm chán, không nói suông mà phải cụ thể hóa thành các công việc, việc làm thiết thực tại chi bộ. Quán triệt cán bộ, đảng viên nâng cao chất lượng xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thường xuyên đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện những nội dung đã cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên. Phát huy vai trò của các cuộc phát động phong trào thi đua yêu nước, đánh giá, bình chọn gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để kịp thời biểu dương và nhân rộng gương điển hình tiên tiến; tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW của Bộ Chính trị một cách thực chất, hiệu quả...


Thứ tám, tăng cường sự lãnh đạo, hướng dẫn và kiểm tra của cấp ủy cấp trên đối với sinh hoạt chi bộ:

Cấp ủy cấp trên giữ vai trò là cơ quan hoạch định đường lối, chính sách cho hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng cấp dưới. Nếu đường lối, chính sách được hoạch định đúng, bám sát thực tiễn sẽ đóng vai trò là nền tảng, cơ sở cho hoạt động đúng đắn của Chi bộ nói chung và công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nói riêng. Từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng, chúng tôi đề xuất một số giải pháp sau về tăng cường sự lãnh đạo, hướng dẫn và kiểm tra của cấp ủy cấp trên đối với sinh hoạt chi bộ:

- Nghiên cứu, ban hành những chính sách, quy định đúng đắn làm chuẩn mực hướng dẫn hoạt động của chi bộ trong các đơn vị cơ sở; tăng cường kiểm tra giám sát chế độ sinh hoạt và chất lượng sinh hoạt của chi bộ, có biện pháp cụ thể để theo dõi, giám sát, đôn đốc các chi bộ giữ vững chế độ sinh hoạt và sinh hoạt có chất lượng;

- Phân công đảng ủy viên phụ trách các chi bộ trực thuộc, tham gia đầy đủ các kỳ sinh hoạt của chi bộ mà mình phụ trách, vừa hướng dẫn, chỉ đạo, rút kinh nghiệm về sinh hoạt chi bộ, vừa nắm tình hình sinh hoạt chi bộ, qua đó giúp đảng ủy nắm chắc tình hình để có chủ trương đúng trong lãnh đạo, chỉ đạo.

- Định kỳ kiểm tra các chi bộ về thực hiện chế độ sinh hoạt chi bộ; kiểm tra tình hình đảng viên tham gia sinh hoạt, nhất là đảng viên đang còn trong độ tuổi tham gia sinh hoạt với các đoàn thể, đảng viên là lãnh đạo, quản lý tham gia sinh hoạt tại chi bộ; kiểm tra tình hình thực hiện các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, nội dung, hình thức sinh hoạt. Thông qua kiểm tra kịp thời biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên làm tốt, phê bình những tổ chức và cá nhân làm chưa tốt.


Thứ chín, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu cán bộ, đảng viên phải đề cao trách nhiệm nêu gương. Người nói: “Một trăm bài diễn thuyết hay không bằng một tấm gương sống” và “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Đã gần 51 năm kể từ ngày Bác đi xa, hoàn cảnh lịch sử có nhiều thay đổi, đất nước đã có sự chuyển mình mạnh mẽ từ một xã hội nghèo nàn, lạc hậu, đổ nát sau chiến tranh với nền kinh tế tập trung bao cấp thành một xã hội ngày càng hiện đại, văn minh, dân chủ với nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, quan hệ đối ngoại không ngừng được mở rộng, nhưng hệ tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nói chung và về trách nhiệm nêu gương không những không trở nên lỗi thời mà vẫn còn nguyên giá trị thời đại sâu sắc. Chính vì vậy, hệ tư tưởng đó đã được Đảng ta cụ thể hóa trong các văn bản như Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Nêu gương là phạm trù gắn liền với chủ thể và hành động của chủ thể, tạo ra ảnh hưởng tích cực tới các chủ thể khác, từ cá nhân tới xã hội, thúc đẩy sự noi gương, học tập và làm theo các tấm gương điển hình của các cá nhân, tập thể khác, làm cho người tốt lên. Để thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, cán bộ, đảng viên phải luôn thực hiện tốt nguyên tắc lời nói đi đôi với việc làm và phải biết tuyên truyền rộng rãi gương người tốt, việc tốt trong đơn vị, trong nhân dân. Nói đi đôi với làm là yêu cầu bắt buộc, là nguyên tắc cao nhất của trách nhiệm nêu gương, là thước đo, tấm gương phản chiếu tư cách của người cán bộ, đảng viên. Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo phải thường xuyên sâu sát trong công tác chỉ đạo điều hành, minh bạch, khách quan trong việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên; chủ động chia sẻ, đồng hành cùng cán bộ, đảng viên trong việc giải quyết những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, khiếu kiện kéo dài; khuyến khích và tạo cơ chế để mọi cán bộ, đảng viên phát huy tối đa sở trường, thế mạnh của mình và tự nhìn nhận được hạn chế, thiếu sót để khắc phục.

 

Nguyễn Thị Tuyết Loan - Phòng 9

Viện KSND tỉnh Nghệ An


THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 577
  • Trong tuần: 6 882
  • Tất cả: 331415