image banner
BÀI VIẾT DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG: Viện KSND huyện Nghi Lộc thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ CT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân (10/10/2019 01:55 PM)
BÀI VIẾT DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG: Viện KSND huyện Nghi Lộc thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ CT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân (10/10/2019 01:55 PM)

Nghi Lộc là địa  bàn tiếp giáp với 04 huyện, 01 thành phố (Vinh) của tỉnh Nghệ An. Trong sự phát triển chung của cả tỉnh, huyện Nghi Lộc đã có nhiều thành tựu về phát triển kinh tế, xã hội, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, Nghi Lộc luôn được coi là địa bàn trọng điểm, phức tạp về tôn giáo của tỉnh; trong những năm gần đây, trên địa bàn có nhiều dự án trọng điểm của tỉnh cần phải thu hồi đất, liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, sự phát triển của nhiều khu công nghiệp đã phát sinh nhiều hệ lụy phức tạp như ô nhiễm môi trường, xung đột lợi ích, tranh chấp đất đai, trật tự an toàn xã hội bị xâm phạm... dẫn đến gia tăng tình trạng khiếu nại, tố cáo của Nhân dân; số phiên tiếp, đối thoại và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, Ngành ngày càng gia tăng, diễn biến phức tạp hơn trước.

Từ khi có Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo nói chung trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến khá tích cực và đi vào nền nếp. Đã nhanh chóng kịp thời giải quyết các khiếu kiện của Nhân dân, việc tiếp dân được coi trọng hơn, cơ sở vật chất trong việc tiếp dân được tăng cường, hạn chế, giảm thiểu số lượng đơn thư vượt cấp, tụ tập khiếu kiện đông người gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trị an, góp phần ổn định chính trị, xã hội, phát triển kinh tế. Kết quả đó một phần có sự đóng góp tích cực của Viện KSND huyện Nghi Lộc trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ Kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền và công tác phối hợp, tham mưu cho chính quyền, cấp ủy trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.

Trong 05 năm (2014-2019), kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của Viện KSND huyện Nghi Lộc đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cấp ủy chi bộ đã kịp thời tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và các văn bản của các cấp ủy đảng cấp trên, pháp luật của Nhà nước. Hàng tháng, trong cuộc họp chi bộ, cấp ủy đã nắm bắt tình hình, kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ chuyên môn để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn làm tốt công tác này, ban hành các nghị quyết chuyên đề Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ trong công tác tiếp dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của Viện KSND huyện Nghi Lộc, về lãnh đạo giải quyết các đơn thư phức tạp hoặc tập trung giải quyết các lĩnh vực nổi cộm như đơn thư khiếu kiện về bồi thường, giải phóng mặt bằng…) để lãnh đạo chuyên môn thực hiện tốt. Lãnh đạo đơn vị đã hết sức coi trọng công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết đơn tư pháp. Đã bố trí phòng tiếp công dân đủ tiêu chuẩn về vị trí, đầy đủ thiết bị, phương tiện làm việc, có Camera giám sát, có niêm yết nội quy, quy chế và hộp thư góp ý về việc tiếp công dân; Phân công Kiểm sát viên có năng lực, kinh nghiệm, có kỹ năng giao tiếp, điềm tĩnh thường trực tiếp công dân hàng ngày; Ban hành Lịch tiếp công dân của đồng chí Viện trưởng (mỗi tháng ấn định 01ngày) có niêm yết công khai tại vị trí trung tâm (dễ nhìn, dễ thấy) và đăng tải công khai lên Trang Facebook của đơn vị. Viện KSND huyện đã tiếp 35 lượt công dân đến trực tiếp phản ánh, gửi đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, yêu cầu…, trong đó, lãnh đạo tiếp 11 lượt, Kiểm sát viên tiếp 24 lượt. Viện kiểm sát đã phân loại xử lý 35/35 lượt (đạt 100%) đã hướng dẫn gửi đơn, chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền hoặc giải quyết đơn thuộc thẩm quyền đầy đủ, thuyết phục; Tiếp nhận 77 đơn, trong đó, Khiếu nại: 39 đơn; Tố cáo 32 đơn; Kiến nghị, phản ánh: 06 đơn. Đã giải quyết: 77 đơn (đạt 100%), trong đó, trực tiếp giải quyết 04 đơn khiếu nại trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền; chuyển cơ quan khác để giải quyết 57 đơn; giải thích, hướng dẫn công dân gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 16 đơn. Việc tiếp nhận và phân loại đơn bảo đảm kịp thời, chính xác, đúng quy định, các đơn khiếu nại, tố cáo được cập nhật, phản ánh vào sổ thụ lý đầy đủ. Không phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, nổi cộm, kéo dài.

Trong quá trình tiếp công dân, Kiểm sát viên đã có thái độ ứng xử từ tốn, tôn trọng, giải thích cụ thể, rõ ràng, có sức thuyết phục, được công dân đồng tình, chấp nhận kết quả hướng dẫn, trả lời; việc phân loại, chuyển đơn cho các cơ quan tư pháp chính xác; việc giải quyết đơn thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát tuân thủ theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định, nhanh chóng, thuyết phục, được công dân chấp nhận. Trong quá trình tiếp công dân, giải quyết đơn tư pháp của công dân, Viện kiểm sát đã tăng cường việc giải thích pháp luật, tăng cường đối thoại với công dân với phương châm linh hoạt, kiên nhẫn nhằm tiệm cận sự hiểu biết lẫn nhau, cùng đi đến có tiếng nói chung, đây là kinh nghiệm giải quyết dứt điểm nhiều đơn thư phức tạp, kéo dài trên thực tiễn.
Trong công tác tiếp nhận, thụ lý giải quyết, phân loại đơn khiếu nại, tố cáo, đơn vị đã mở sổ sách thụ lý khiếu nại, tố cáo đầy đủ, đơn khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến đều tập trung về bộ phận kiểm sát giải quyết đơn để quản lý, phân loại và xử lý, đồng thời có sự phối hợp giữa các bộ phận nghiệp vụ để cùng giải quyết đơn một cách kịp thời, chính xác, đúng quy định. Căn cứ nội dung đơn của công dân gửi đến, bộ phận kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo đã kịp thời phân loại chính xác đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; xác định thẩm quyền giải quyết của cơ quan, bộ phận nghiệp vụ nào trong đơn vị để đề xuất chuyển đơn và các tài liệu kèm theo để giải quyết đúng quy định. Thực hiện kiểm sát việc giải quyết đúng thẩm quyền. Trong tổng số 77 vụ việc đơn thư khiếu nại, tố cáo, bộ phận đơn thư, khiếu nại tố cáo đã tiếp nhận, xử lý phần lớn thuộc lĩnh vực tư pháp của các Cơ quan điều tra, Thi hành án hình sự, dân sự và Tòa án huyện Nghi Lộc giải quyết trong thời hạn luật định. Nên không có trường hợp đơn thư tồn đọng kéo dài, hoặc xảy ra các trường hợp kích động tụ tập đông người, phức tạp, kéo dài do giải quyết việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo quá hạn luật định.