giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Kết quả công tác cán bộ nữ tại Viện KSND tỉnh Nghệ An qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ và các văn bản có liên quan (16/03/2020 02:42 PM)

Xác định công tác cán bộ nữ là nội dung quan trọng trong chiến lược cán bộ, Viện KSND tỉnh Nghệ An luôn đề cao công tác cán bộ nữ và thực hiện nhiều giải pháp quan trọng nhằm khai thác nguồn nhân lực nữ, tạo cơ hội cho phụ nữ cống hiến và trưởng thành, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy tiến trình bình đẳng giới. Đặc biệt, sau khi  Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, cấp ủy Đảng và tập thể Lãnh đạo đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và các chủ thể có liên quan đẩy mạnh việc thực hiện hiệu quả các giải pháp, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức nữ tích cực, chủ động tham gia, phát huy năng lực, kinh nghiệm sở trường trong mọi lĩnh vực công tác, nhờ đó đội ngũ cán bộ nữ đã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ.


Trong thời gian qua, đơn vị đã kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ chính trị (khóa X) “về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” và Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ chính trị, Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 đã được ban hành tại Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Đề án “Nâng cao năng lực cán bộ nữ ngành Kiểm sát nhân dân, góp phần thực hiện thành công mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020”, Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 04/4/2016 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về “Tăng cường sự lãnh đạo trong công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ của Viện kiểm sát nhân dân” và các văn bản hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Ngành, Viện KSND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch hành động về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ Ngành Kiểm sát Nghệ An giai đoạn 2016 – 2020 và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 04/4/2016 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về “Tăng cường sự lãnh đạo trong công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ của Viện kiểm sát nhân dân”, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả trên thực tế.


Bám sát các quy định của Đảng, Nhà nước, của Ngành và các kế hoạch đã ban hành, các cấp ủy Đảng, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Nghệ An đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định lấy ý kiến tham gia của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ trước khi quyết định các vấn đề về công tác tổ chức đối với cán bộ nữ; thực hiện lồng ghép, đưa các chỉ tiêu Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, đặc biệt chú trọng lồng ghép thực hiện vấn đề bình đẳng giới trong công tác tổ chức cán bộ. Các quy định, chính sách này đã tạo điều kiện và cơ hội để đội ngũ cán bộ nữ nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt, đáp ứng tiêu chuẩn của từng vị trí công tác, nhạy bén, năng động, sáng tạo, từng bước vươn lên, phát huy trí tuệ và sức lao động của bản thân; đồng thời tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, tổ chức, thực hiện nhằm không ngừng tăng cường cán bộ nữ đảm nhận các vị trí lãnh đạo, quản lý. Qua hơn 10 năm tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ và các văn bản có liên quan, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn thể Lãnh đạo, công chức, người lao động trong đơn vị. Nhờ vậy, công tác cán bộ nữ đã đạt nhiều kết quả nổi bật, đáng ghi nhận, cụ thể:


Đơn vị luôn chú trọng đảm bảo cân bằng giới trong công tác tuyển dụng. Từ năm 2007 đến nay, ngành đã tuyển dụng được 149 công chức vào ngành, trong đó có 86 nữ. Tính đến tháng 02/2020, Viện KSND tỉnh Nghệ An có 32 đơn vị trực thuộc (11 phòng và 21 Viện KSND cấp huyện) với tổng số cán bộ là 401 người (334 công chức và 67 người lao động), trong đó, có 198 đ/c nữ (159 công chức và 39 người lao động), chiếm tỷ lệ 49,4%. Toàn ngành Kiểm sát Nghệ An có 132 công chức nữ trực tiếp làm nghiệp vụ Kiểm sát. Tỷ lệ này đã thể hiện sự quan tâm của ngành Kiểm sát Nghệ An đối với việc tạo công ăn việc làm cho phụ nữ trong lĩnh vực lao động, việc làm.


Trong quy hoạch cán bộ, đã chú trọng đảm bảo cơ cấu cán bộ nữ, chú trọng quan tâm bổ sung nhân tố nữ trẻ có năng lực, trình độ, nữ cán bộ dân tộc thiểu số vào quy hoạch cấp ủy, lãnh đạo Viện KSND hai cấp theo các chỉ tiêu mà Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành Kiểm sát Nghệ An đề ra. Do đó, tỷ lệ cán bộ nữ trong quy hoạch cấp ủy Đảng và các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý tăng dần qua từng nhiệm kỳ. Trong đó, số lượng công chức nữ được quy hoạch giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành kiểm sát Nghệ An giai đoạn 2016-2021 là 50/124 (chiếm 40,3%), giai đoạn 2021 – 2026 là 54/121 (chiếm 45%).


Gắn với quy hoạch cán bộ, đơn vị đã chủ động tạo điều kiện đưa hàng trăm lượt cán bộ nữ trong quy hoạch đi đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, rèn luyện thực tiễn, trong đó, chú trọng đào tạo lý luận chính trị; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học và bồi dưỡng cán bộ theo chức danh. Để làm tốt công tác tạo nguồn, căn cứ vào năng lực, phẩm chất và chiều hướng phát triển của cán bộ, các cấp ủy đảng, Lãnh đạo đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch và cử đi đào tạo, bồi dưỡng đối với các cán bộ nữ, trẻ đạt chuẩn cả về chuyên môn, lý luận chính trị, kỹ năng nghề nghiệp theo quy định; quan tâm, tạo điều kiện đào tạo sau đại học đối với nữ... Đại đa số cán bộ, công chức nữ trong ngành có trình độ cử nhân, trong đó, số cán bộ nữ có trình độ Thạc sỹ là 22 người/ tổng số 61 người có trình độ sau đại học, chiếm 36%, chưa kể những người đang tham học đào tạo sau đại học; Tổng cán bộ nữ có trình độ Cao cấp LLCT là 12/63 đồng chí, Trung cấp LLCT là 41/96 đồng chí. Phần lớn công chức nữ đều tiếp thu, vận dụng tốt những kiến thức, kỹ năng được trang bị, đảm bảo hiệu quả công việc sau đào tạo, tạo nền tảng cho cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.


Từ chỗ làm tốt công tác quy hoạch, công tác đào tạo, bồi dưỡng, số lượng nữ công chức đáp ứng tiêu chuẩn của từng vị trí công tác, được bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý Viện KSND hai cấp và được bầu giữ các chức vụ trong các tổ chức Đảng, Đoàn thể cũng tăng dần. Từ năm 2007 đến nay, 19 công chức nữ đã được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, trong đó: 02 Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh, 02 Trưởng phòng, 05 Phó Trưởng phòng Viện KSND tỉnh, 01 Viện trưởng và 09 Phó Viện trưởng Viện KSND cấp huyện. Tính đến thời điểm hiện tại, số cán bộ nữ lãnh đạo của ngành Kiểm sát Nghệ An gồm 16/93 đ/c, chiếm 17% tổng số cán bộ lãnh đạo, quản lý. Trong đó, có 01 đ/c Phó Viện trưởng/ tổng số 4 lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; 01 nữ Trưởng phòng/tổng số 13 Trưởng phòng; 05 nữ/14 Phó trưởng phòng (trong đó, có 01 nữ Phó Trưởng phòng là người dân tộc thiểu số); 01/21 tổng số Viện trưởng VKS cấp huyện; 08 nữ/ tổng số 43 Phó Viện trưởng VKS cấp huyện (trong đó có 02 nữ Phó Viện trưởng Viện KSND cấp huyện là người dân tộc thiểu số); có 02 đ/c nữ tham gia BCH Đảng bộ Viện KSND tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và dự kiến có 02 đ/c nữ tham gia BCH Đảng bộ Viện KSND tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ngoài ra, có 04 Bí thư chi bộ, 06 Phó Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện KSND tỉnh; 02 Ủy viên BCH Công đoàn; Bí thư Chi đoàn, Phó Bí thư Chi đoàn Viện KSND tỉnh là nữ.


Chất lượng công tác cán bộ nữ còn được thể hiện ở số lượng nữ công chức làm nghiệp vụ Kiểm sát đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, được bổ nhiệm giữ các chức danh tư pháp, đáp ứng tốt nhu cầu công tác của Ngành KSND và công tác cải cách tư pháp trong tình hình mới. Đặc biệt, kể từ khi thực hiện chủ trương thi tuyển để bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên, nữ công chức Kiểm sát Nghệ An luôn đạt kết quả thi cao thuộc tốp đầu trong cả nước, nhiều chị đã xuất sắc giành vị trí thủ khoa trong các kỳ thi. Từ năm 2007 đến nay: đã được Viện KSND tối cao bổ nhiệm 331 Kiểm sát viên (02 KSV cao cấp, 76 KSV trung cấp, 152 KSV sơ cấp), trong đó có 101 nữ Kiểm sát viên (19 KSV trung cấp, 82 KSV sơ cấp). Thời điểm hiện tại, toàn ngành Kiểm sát Nghệ An có 238 Kiểm sát viên, trong đó có 97 nữ Kiểm sát viên. Đây chính là một trong những lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp của Ngành.


Ngoài ra, Viện KSND tỉnh Nghệ An luôn thực hiện tốt các chính sách, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của các cán bộ nữ; vận động, khuyến khích chị em hưởng ứng, tích cực tham gia các phong trào thi đua như “Lao động giỏi”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, không ngừng “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, tiếp tục lập thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “ Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”....Đồng thời, luôn quan tâm động viên tinh thần đối với cán bộ nữ như: tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm các ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày 20/10; tạo điều kiện để cán bộ nữ tăng cường rèn luyện sức khỏe thông qua việc thành lập các câu lạc bộ Yoga, câu lạc bộ Dancing, câu lạc bộ bóng chuyền hơi... Tham gia các câu lạc bộ này, các chị em thường xuyên tập luyện, thi đấu, giao lưu...tạo không khí vui tươi, phấn khởi và góp phần tăng cường mối đoàn kết trong đơn vị.Tập thể Lãnh đạo Viện KSND tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ nữ nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3


Như vậy, có thể khẳng định rằng công tác cán bộ nói chung và công tác cán bộ nữ nói riêng luôn được Viện KSND tỉnh Nghệ An quan tâm chỉ đạo sâu sát, tạo điều kiện cho nữ cán bộ phấn đấu và phát triển về mọi mặt. Nhờ đó chất lượng, số lượng đội ngũ cán bộ nữ được nâng lên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hầu hết nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý khi được phân công nhiệm vụ ở bất kỳ cương vị công tác nào đều vững vàng về tư tưởng chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức, năng động, sáng tạo, tận tâm, tận lực với công việc, có ý thức tự khắc phục khó khăn, phát huy được vai trò trách nhiệm, đảm bảo hiệu quả công tác; biết sắp xếp hài hòa công việc gia đình với xã hội, hoàn thành tốt, xuất sắc mọi nhiệm vụ được phân công. Các công chức, người lao động nữ khác đều nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công việc, nỗ lực hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ năm 2007 đến nay, 188 lượt cán bộ nữ được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, 07 nữ công chức được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân”, hàng trăm lượt cán bộ nữ được tặng Bằng khen trong các đợt thi đua ngắn hạn của Ngành. Ngoài ra, nhiều cán bộ nữ được tặng Giấy khen trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, Bằng khen, Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, Luật gia, Đoàn thanh niên; nhiều cán bộ nữ đạt giải cao trong các cuộc thi do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tỉnh đoàn, Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức....Sự nỗ lực, kết quả công tác, thành tích của mỗi đồng chí nữ đều đóng góp quan trọng vào kết quả, thành tích chung của đơn vị. Nhiều năm liên tục Viện KSND tỉnh Nghệ An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, được tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Nhì, hạng Ba), Huân chương lao động các hạng: Nhất, Nhì, Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân... Nữ cán bộ Kiểm sát rất đỗi tự hào khi đã được góp phần không nhỏ vào thành tích chung, cũng như đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của ngành Kiểm sát nhân dân.Trung tướng Nguyễn Văn Khánh, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng VKSQS Trung ương và đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Lãnh đạo VKSND tỉnh Nghệ An


Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cán bộ nữ tại đơn vị  còn một số hạn chế như: tỷ lệ nữ công chức tham gia lãnh đạo và cấp ủy còn chưa tương xứng với số lượng cán bộ nữ hiện có; số nữ công chức có trình độ đào tạo sau đại học và cao cấp lý luận chính trị còn chưa nhiều; một số ít cán bộ nữ còn tự ti, còn biểu hiện an phận, chỉ chú trọng làm công tác chuyên môn đơn thuần, thiếu ý chí phấn đấu vươn lên.


Để khắc phục những hạn chế và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác cán bộ nữ, trong thời gian tới, Viện KSND tỉnh Nghệ An xác định cần tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt các giải pháp sau:


Thứ nhất, Quán triệt sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành Kiểm sát nhân dân về công tác cán bộ nữ nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể cấp ủy, Lãnh đạo, công chức, người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phụ nữ, công tác cán bộ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.


Thứ hai, Thực hiện lồng ghép, đưa các chỉ tiêu Kế hoạch hành động vì bình đẳng giới vào chương trình, kế hoạch công tác, lồng ghép thực hiện vấn đề bình đẳng giới trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ nữ. Thực hiện hỗ trợ kinh phí tương xứng cho hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ.


Thứ ba, Thực hiện nghiêm quy định lấy ý kiến tham gia của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ trước khi người có thẩm quyền quyết định các vấn đề về công tác tổ chức đối với cán bộ nữ.


Thứ tư, Rà soát, xây dựng, bổ sung quy hoạch cán bộ nữ trong quy hoạch tổng thể cán bộ, việc quy hoạch phải gắn với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ nữ; đổi mới và quan tâm hơn nữa trong việc tạo nguồn, phát hiện nhân tố nữ tích cực; chủ động vận dụng các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước để động viên phụ nữ rèn luyện, phấn đấu. Mạnh dạn bố trí cán bộ nữ, trẻ đã được đào tạo, tạo môi trường để những cán bộ này rèn luyện, nâng cao năng lực thực tiễn.


Thứ năm, Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho phụ nữ về bình đẳng giới, truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam; khích lệ tinh thần không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; luôn có hoài bão ước mơ và tiếp tục phát huy truyền thống của Ngành Kiểm sát nhân dân; khắc phục tư tưởng tự ti, an phận, nêu cao tinh thần tự chủ, đoàn kết, chịu khó vươn lên để không ngừng tiến bộ.


Thứ sáu, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bình đẳng giới, chú ý rà soát tỷ lệ nữ tham gia quy hoạch, bổ nhiệm hàng năm để có định hướng về công tác cán bộ nữ trước mắt và lâu dài; thường xuyên rà soát các quy định của Ngành về độ tuổi đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, nghỉ hưu để kịp thời xác định những vướng mắc đối với công tác cán bộ nói chung và cán bộ nữ nói riêng để đề xuất hướng dẫn, sửa đổi cho phù hợp.


Từ những kết quả đạt được trong thời gian qua, với sự tập trung lãnh đạo, tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, tập thể Lãnh đạo đơn vị và sự nỗ lực học tập, công tác, từng bước vươn lên của đội ngũ cán bộ nữ, tin tưởng rằng trong thời gian tới, công tác cán bộ nữ tại Viện KSND tỉnh Nghệ An sẽ có nhiều chuyển biến tích cực hơn nữa, đội ngũ nữ cán bộ Kiểm sát sẽ không ngừng phát triển, nâng cao trình độ năng lực, kỹ năng, kinh nghiệm công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới; đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xứng đáng vào thành tích chung của toàn ngành Kiểm sát nhân dân và đội ngũ cán bộ nữ cả nước.      Nguyễn Thị Hiền Lương
              Viện KSND tỉnh Nghệ An

.
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu